Προφίλ Εργαστηρίου

Το Εργαστήριο Ενεργειακών και Φωτοβολταϊκών Συστημάτων (Laboratory of Energy and Photovoltaic Systems) αποτελεί Εργαστήριο του Τομέα Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και  Μηχανικών Υπολογιστών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ). Το Εργαστήριο ιδρύθηκε το 1992 ως Εργαστήριο του Γενικού Τμήματος Θετικών Επιστημών. Mέχρι το Μάιο του 2019 ήταν Εργαστήριο του Τομέα Β του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Με την ίδρυση του ΕΛΜΕΠΑ τον Μάιο του 2019 εντάχθηκε στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών. Από τον Ιούνιο του 2020 είναι ενταγμένο στον Τομέα ΣΗΕ του Τμήματος.

Οι κύριοι στόχοι του εργαστηρίου είναι:

  • η υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, άλλων Τμημάτων της Σχολής ή άλλων Σχολών σε θέματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου
  • η ακαδημαϊκή συνεργασία με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα, ελληνικά και αλλοδαπά, με δημόσιες υπηρεσίες, δήμους και άλλους κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς
  • η ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και έρευνας για προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες στο πλαίσιο των γνωστικών πεδίων του Εργαστηρίου και η συμμετοχή σε δράσεις Δια Βίου Εκπαίδευσης και κατάρτισης, η διεξαγωγή και ανάπτυξη ερευνητικών και συναφών δραστηριοτήτων στα γνωστικά πεδία που θεραπεύει σύμφωνα με τις γενικές αρχές και κανονισμούς της Επιτροπής Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ).

Επιπλέον, το εργαστήριο έχει αναπτύξει συνεργασίες με πανεπιστήμια και ιδρύματα, καθώς και τη βιομηχανία.