Πτώση τάσης 2% μεταξύ ΦΒ συστοιχίας και φορτιστή

Οι παρακάτω πίνακες εστιάζουν σε αυτόνομα ΦΒ συστήματα όπου η ισχύς της συστοιχίας οδηγείται σε MPPT φορτιστή. Η αριστερή στήλη δίνει το ρεύμα ενώ στην οριζόντια διεύθυνση δίνεται το πηλίκο του μήκους της μονής διαδρομής του αγωγού προς την τάση λειτουργίας (σε m/Volt) της ΦΒ συστοιχίας (το κύκλωμα αποτελείται από αγωγούς συνολικού μήκους 2L).

Οι υπολογισμοί αφορούν σε αγωγούς από χαλκό και πτώση τάσης 2%. Οι διατομές δίνονται σε τετραγωνικά χιλιοστά (mm^2) και συνεπώς, επιλέγουμε την επόμενη μεγαλύτερη διατομή που είναι (εμπορικά) διαθέσιμη (1, 1.5, 2.5, 4, 6, 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, ….).
Στο τέλος της σελίδας δίνεται πίνακας με ενδεικτικές τιμές του μέγιστου επιτρεπόμενου ρεύματος για συνεχή φόρτιση ανά διατομή του αγωγού (η τελική τιμή εξαρτάται από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, τη μόνωση του αγωγού, το χώρο τοποθέτησης, κ.ά). Για δεδομένο ρεύμα, η επιλογή θα γίνει μεταξύ της τιμής που προκύπτει από τους παρακάτω πίνακες (όπως αναφέρεται παραπάνω) και της τιμής που αντιστοιχεί στην ελάχιστη διατομή που απαιτείται για την ασφαλή διέλευση του ίδιου ρεύματος.
Παράδειγμα 1:΄Εστω ότι L/V=0.100 m/Volt και ρεύμα Ι=22.5 Α. Από τον πίνακα προκύπτει ότι η ελάχιστη διατομή είναι 4.6 mm^2. Η πλησιέστερη διατομή είναι αυτή των 6 mm^2. Επειδή Ι=22.5 Α < 67Α (μέγιστο ρεύμα για αγωγό 6 mm^2), το αποτέλεσμα είναι αποδεκτό.
Παράδειγμα 2:΄Εστω ότι L/V=0.00133 m/Volt και ρεύμα Ι=27.5 Α. Από τον πίνακα προκύπτει ότι η ελάχιστη διατομή είναι 0.08 mm^2. Όμως η ελάχιστη διατομή για ρεύμα 27.5 Α είναι 2.5 mm^2. Επομένως, θα πρέπει να επιλεγεί αγωγός με διατομή 2.5 mm^2.

Μήκος μονής διαδρομής, L, προς την τάση λειτουργίας (m/Volt)

Amps

1.33E-03

1.64E-03

2.02E-03

2.48E-03

3.05E-03

3.75E-03

4.61E-03

5.67E-03

6.97E-03

8.57E-03

1.05E-02

1.30E-02

1.59E-02

2.00E-02

1.0

0.00

0.00

0.00

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.02

0.02

0.03

0.03

0.04

4.0

0.01

0.01

0.02

0.02

0.03

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.09

0.11

0.13

0.16

6.0

0.02

0.02

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.09

0.11

0.13

0.16

0.20

0.25

10.0

0.03

0.03

0.04

0.05

0.06

0.08

0.09

0.12

0.14

0.18

0.22

0.27

0.33

0.41

12.5

0.03

0.04

0.05

0.06

0.08

0.10

0.12

0.15

0.18

0.22

0.27

0.33

0.41

0.52

15.0

0.04

0.05

0.06

0.08

0.09

0.12

0.14

0.18

0.22

0.26

0.33

0.40

0.49

0.62

17.5

0.05

0.06

0.07

0.09

0.11

0.14

0.17

0.20

0.25

0.31

0.38

0.47

0.57

0.72

20.0

0.05

0.07

0.08

0.10

0.13

0.15

0.19

0.23

0.29

0.35

0.43

0.53

0.66

0.82

22.5

0.06

0.08

0.09

0.11

0.14

0.17

0.21

0.26

0.32

0.40

0.49

0.60

0.74

0.93

25.0

0.07

0.08

0.10

0.13

0.16

0.19

0.24

0.29

0.36

0.44

0.54

0.67

0.82

1.03

27.5

0.08

0.09

0.11

0.14

0.17

0.21

0.26

0.32

0.39

0.49

0.60

0.73

0.90

1.13

30.0

0.08

0.10

0.12

0.15

0.19

0.23

0.28

0.35

0.43

0.53

0.65

0.80

0.99

1.24

40.0

0.11

0.14

0.17

0.20

0.25

0.31

0.38

0.47

0.57

0.71

0.87

1.07

1.31

1.65

50.0

0.14

0.17

0.21

0.26

0.31

0.39

0.47

0.58

0.72

0.88

1.09

1.34

1.64

2.06

60.0

0.16

0.20

0.25

0.31

0.38

0.46

0.57

0.70

0.86

1.06

1.30

1.60

1.97

2.47

70.0

0.19

0.24

0.29

0.36

0.44

0.54

0.66

0.82

1.01

1.24

1.52

1.87

2.30

2.88

80.0

0.22

0.27

0.33

0.41

0.50

0.62

0.76

0.93

1.15

1.41

1.74

2.14

2.63

3.30

90.0

0.25

0.30

0.37

0.46

0.57

0.70

0.85

1.05

1.29

1.59

1.95

2.40

2.96

3.71

100.0

0.27

0.34

0.42

0.51

0.63

0.77

0.95

1.17

1.44

1.77

2.17

2.67

3.28

4.12

Μήκος μονής διαδρομής, L, προς την τάση λειτουργίας (m/Volt)

Amps

0.021

0.032

0.044

0.056

0.070

0.082

0.094

0.100

0.120

0.140

0.160

0.180

0.190

0.200

1.0

0.0

0.1

0.1

0.1

0.1

0.2

0.2

0.2

0.2

0.3

0.3

0.4

0.4

0.4

4.0

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.8

1.0

1.2

1.3

1.5

1.6

1.6

6.0

0.3

0.4

0.5

0.7

0.9

1.0

1.2

1.2

1.5

1.7

2.0

2.2

2.3

2.5

10.0

0.4

0.7

0.9

1.2

1.4

1.7

1.9

2.1

2.5

2.9

3.3

3.7

3.9

4.1

12.5

0.5

0.8

1.1

1.4

1.8

2.1

2.4

2.6

3.1

3.6

4.1

4.6

4.9

5.2

15.0

0.6

1.0

1.4

1.7

2.2

2.5

2.9

3.1

3.7

4.3

4.9

5.6

5.9

6.2

17.5

0.8

1.2

1.6

2.0

2.5

3.0

3.4

3.6

4.3

5.0

5.8

6.5

6.8

7.2

20.0

0.9

1.3

1.8

2.3

2.9

3.4

3.9

4.1

4.9

5.8

6.6

7.4

7.8

8.2

22.5

1.0

1.5

2.0

2.6

3.2

3.8

4.4

4.6

5.6

6.5

7.4

8.3

8.8

9.3

25.0

1.1

1.6

2.3

2.9

3.6

4.2

4.8

5.2

6.2

7.2

8.2

9.3

9.8

10.3

27.5

1.2

1.8

2.5

3.2

4.0

4.6

5.3

5.7

6.8

7.9

9.1

10.2

10.8

11.3

30.0

1.3

2.0

2.7

3.5

4.3

5.1

5.8

6.2

7.4

8.7

9.9

11.1

11.7

12.4

40.0

1.7

2.6

3.6

4.6

5.8

6.8

7.7

8.2

9.9

11.5

13.2

14.8

15.7

16.5

50.0

2.2

3.3

4.5

5.8

7.2

8.4

9.7

10.3

12.4

14.4

16.5

18.5

19.6

20.6

60.0

2.6

4.0

5.4

6.9

8.7

10.1

11.6

12.4

14.8

17.3

19.8

22.2

23.5

24.7

70.0

3.0

4.6

6.3

8.1

10.1

11.8

13.6

14.4

17.3

20.2

23.1

26.0

27.4

28.8

80.0

3.5

5.3

7.3

9.2

11.5

13.5

15.5

16.5

19.8

23.1

26.4

29.7

31.3

33.0

90.0

3.9

5.9

8.2

10.4

13.0

15.2

17.4

18.5

22.2

26.0

29.7

33.4

35.2

37.1

100.0

4.3

6.6

9.1

11.5

14.4

16.9

19.4

20.6

24.7

28.8

33.0

37.1

39.1

41.2

Μήκος μονής διαδρομής, L, προς την τάση λειτουργίας (m/Volt)

Amps

0.21

0.25

0.30

0.35

0.40

0.45

0.50

0.55

0.60

0.65

0.70

0.80

0.90

1.00

1.0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

4.0

2

2

2

3

3

4

4

5

5

5

6

7

7

8

6.0

3

3

4

4

5

6

6

7

7

8

9

10

11

12

10.0

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

16

19

21

12.5

5

6

8

9

10

12

13

14

15

17

18

21

23

>25

15.0

6

8

9

11

12

14

15

17

19

20

22

25

>25

>25

17.5

8

9

11

13

14

16

18

20

22

23

>25

>25

>25

>25

20.0

9

10

12

14

16

19

21

23

25

>25

>25

>25

>25

>25

22.5

10

12

14

16

19

21

23

>25

>25

>25

>25

>25

>25

>25

25.0

11

13

15

18

21

23

>25

>25

>25

>25

>25

>25

>25

>25

27.5

12

14

17

20

23

>25

>25

>25

>25

>25

>25

>25

>25

>25

30.0

13

15

19

22

25

>25

>25

>25

>25

>25

>25

>25

>25

>25

40.0

17

21

25

>25

>25

>25

>25

>25

>25

>25

>25

>25

>25

>25

50.0

22

>25

>25

>25

>25

>25

>25

>25

>25

>25

>25

>25

>25

>25

60.0

>25

>25

>25

>25

>25

>25

>25

>25

>25

>25

>25

>25

>25

>25

70.0

>25

>25

>25

>25

>25

>25

>25

>25

>25

>25

>25

>25

>25

>25

80.0

>25

>25

>25

>25

>25

>25

>25

>25

>25

>25

>25

>25

>25

>25

90.0

>25

>25

>25

>25

>25

>25

>25

>25

>25

>25

>25

>25

>25

>25

100.0

>25

>25

>25

>25

>25

>25

>25

>25

>25

>25

>25

>25

>25

>25

 

 

Διατομή
αγωγού (mm2)

1

1.5

2.5

4

6

10

16

25

35

50

70

95

120

Καλώδιο1

41

55

70

98

132

176

218

276

347

416

488

Καλώδιο2

39

52

67

93

125

167

207

262

330

395

464

Καλώδιο3

41

55

70

98

132

176

218

276

347

416

488

Ενδεικτικό Μέγιστο ρεύμα (Αmps)