Πτώση τάσης στα 12 V

Οι πίνακες καταγράφουν το μέγιστο μήκος, σε μέτρα, της διαδρομής του ρεύματος ώστε η πτώση τάσης να ανέρχεται στο συγκεκριμένο ποσοστό (το κύκλωμα αποτελείται από αγωγούς συνολικού μήκους 2L). Η φόρτιση θεωρείται συνεχής στο ρεύμα που αναγράφεται.Προσοχή: Για κάθε διατομή αγωγού ΠΡΕΠΕΙ να ελέγχεται και η αντίστοιχη μέγιστη επιτρεπόμενη φόρτιση. Τα αποτελέσματα έχουν στρογγυλοποιηθεί για λόγους απλότητας.

Στο τέλος της σελίδας δίνεται πίνακας με ενδεικτικές τιμές του μέγιστου επιτρεπόμενου ρεύματος για συνεχή φόρτιση ανά διατομή του αγωγού (η τελική τιμή εξαρτάται από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, τη μόνωση του αγωγού, το χώρο τοποθέτησης, κ.ά).

 

 

Μέγιστη μονή διαδρομή, σε μέτρα, χάλκινου αγωγού  για πτὠση τάσης

1%

στα

12

Volt

 

 

Διατομή
αγωγού (mm2)

Amps

Ισχύς (W)

1

1.5

2.5

4

6

10

16

25

35

50

70

95

120

1

12

2.9

4.4

7.3

12

17

29

47

73

102

146

204

277

350

5

60

0.6

0.9

1.5

2.3

3.5

5.8

9.3

15

20

29

41

55

70

10

120

0.3

0.4

0.7

1.2

1.7

2.9

4.7

7.3

10

15

20

28

35

15

180

0.3

0.5

0.8

1.2

1.9

3.1

4.9

6.8

9.7

14

18

23

20

240

0.4

0.6

0.9

1.5

2.3

3.6

5.1

7.3

10

14

17

25

300

0.5

0.7

1.2

1.9

2.9

4.1

5.8

8.2

11

14

30

360

0.6

1

1.6

2.4

3.4

4.9

6.8

9.2

12

40

480

0.7

1.2

1.8

2.5

3.6

5.1

6.9

8.7

50

600

0.9

1.5

2

2.9

4.1

5.5

7

75

900

1

1.4

1.9

2.7

3.7

4.7

100

1200

1.5

2

2.8

3.5

150

1800

1.4

1.8

2.3

200

2400

1.7

 

 

 

 

Μέγιστη μονή διαδρομή, σε μέτρα, χάλκινου αγωγού  για πτὠση τάσης

2%

στα

12

Volt

 

 

Διατομή
αγωγού (mm2)

Amps

Ισχύς (W)

1

1.5

2.5

4

6

10

16

25

35

50

70

95

120

1

12

5.8

8.7

15

23

35

58

93

146

204

291

408

553

699

5

60

1.2

1.7

2.9

4.7

7

12

19

29

41

58

82

111

140

10

120

0.6

0.9

1.5

2.3

3.5

5.8

9.3

15

20

29

41

55

70

15

180

0.6

1

1.6

2.3

3.9

6.2

9.7

14

19

27

37

47

20

240

0.7

1.2

1.7

2.9

4.7

7.3

10

15

20

28

35

25

300

0.9

1.4

2.3

3.7

5.8

8.2

12

16

22

28

30

360

1.2

1.9

3.1

4.9

6.8

9.7

14

18

23

40

480

1.5

2.3

3.6

5.1

7.3

10

14

17

50

600

1.9

2.9

4.1

5.8

8.2

11

14

75

900

1.9

2.7

3.9

5.4

7.4

9.3

100

1200

2.9

4.1

5.5

7

150

1800

2.7

3.7

4.7

200

2400

3.5

 

 

 

 

Μέγιστη μονή διαδρομή, σε μέτρα, χάλκινου αγωγού  για πτὠση τάσης

4%

στα

12

Volt

 

 

Διατομή αγωγού (mm2)

Amps

Ισχύς (W)

1

1.5

2.5

4

6

10

16

25

35

50

70

95

120

1

12

12

17

29

47

70

117

186

291

408

583

816

1107

1398

5

60

2.3

3.5

5.8

9.3

14

23

37

58

82

117

163

221

280

10

120

1.2

1.7

2.9

4.7

7

12

19

29

41

58

82

111

140

15

180

1.2

1.9

3.1

4.7

7.8

12

19

27

39

54

74

93

20

240

1.5

2.3

3.5

5.8

9.3

15

20

29

41

55

70

25

300

1.9

2.8

4.7

7.5

12

16

23

33

44

56

30

360

2.3

3.9

6.2

9.7

14

19

27

37

47

40

480

2.9

4.7

7.3

10

15

20

28

35

50

600

3.7

5.8

8.2

12

16

22

28

75

900

3.9

5.4

7.8

11

15

19

100

1200

5.8

8.2

11

14

150

1800

5.4

7.4

9.3

200

2400

7

Διατομή αγωγού (mm2)

1

1.5

2.5

4

6

10

16

25

35

50

70

95

120

10

16

20

26

34

46

61

80

99

119

151

182

210

Ενδεικτικό Μέγιστο ρεύμα (Αmps)