Πτώση τάσης στα 24 V

Οι πίνακες καταγράφουν το μέγιστο μήκος, σε μέτρα, της διαδρομής του ρεύματος ώστε η πτώση τάσης να ανέρχεται στο συγκεκριμένο ποσοστό (το κύκλωμα αποτελείται από αγωγούς συνολικού μήκους 2L). Η φόρτιση θεωρείται συνεχής στο ρεύμα που αναγράφεται.Προσοχή: Για κάθε διατομή αγωγού ΠΡΕΠΕΙ να ελέγχεται και η αντίστοιχη μέγιστη επιτρεπόμενη φόρτιση. Τα αποτελέσματα έχουν στρογγυλοποιηθεί για λόγους απλότητας.

Στο τέλος της σελίδας δίνεται πίνακας με ενδεικτικές τιμές του μέγιστου επιτρεπόμενου ρεύματος για συνεχή φόρτιση ανά διατομή του αγωγού (η τελική τιμή εξαρτάται από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, τη μόνωση του αγωγού, το χώρο τοποθέτησης, κ.ά).

 

 

Μέγιστη μονή διαδρομή, σε μέτρα, χάλκινου αγωγού  για πτὠση τάσης

1%

στα

24

Volt

 

 

Διατομή αγωγού (mm2)

Amps

Ισχύς (W)

1

1.5

2.5

4

6

10

16

25

35

50

70

95

120

1

24

5.8

8.7

15

23

35

58

93

146

204

291

408

553

699

5

120

1.2

1.7

2.9

4.7

7

12

19

29

41

58

82

111

140

10

240

0.6

0.9

1.5

2.3

3.5

5.8

9.3

15

20

29

41

55

70

15

360

0.6

1

1.6

2.3

3.9

6.2

9.7

14

19

27

37

47

20

480

0.7

1.2

1.7

2.9

4.7

7.3

10

15

20

28

35

25

600

0.9

1.4

2.3

3.7

5.8

8.2

12

16

22

28

30

720

1.2

1.9

3.1

4.9

6.8

9.7

14

18

23

40

960

1.5

2.3

3.6

5.1

7.3

10

14

17

50

1200

1.9

2.9

4.1

5.8

8.2

11

14

75

1800

1.9

2.7

3.9

5.4

7.4

9.3

100

2400

2.9

4.1

5.5

7

150

3600

2.7

3.7

4.7

200

4800

3.5

 

 

 

 

Μέγιστη μονή διαδρομή, σε μέτρα, χάλκινου αγωγού  για πτὠση τάσης

2%

στα

24

Volt

 

 

Διατομή αγωγού (mm2)

Amps

Ισχύς (W)

1

1.5

2.5

4

6

10

16

25

35

50

70

95

120

1

24

12

17

29

47

70

117

186

291

408

583

816

1107

1398

5

120

2.3

3.5

5.8

9.3

14

23

37

58

82

117

163

221

280

10

240

1.2

1.7

2.9

4.7

7

12

19

29

41

58

82

111

140

15

360

1.2

1.9

3.1

4.7

7.8

12

19

27

39

54

74

93

20

480

1.5

2.3

3.5

5.8

9.3

15

20

29

41

55

70

25

600

1.9

2.8

4.7

7.5

12

16

23

33

44

56

30

720

2.3

3.9

6.2

9.7

14

19

27

37

47

40

960

2.9

4.7

7.3

10

15

20

28

35

50

1200

3.7

5.8

8.2

12

16

22

28

75

1800

3.9

5.4

7.8

11

15

19

100

2400

5.8

8.2

11

14

150

3600

5.4

7.4

9.3

200

4800

7

 

 

 

 

Μέγιστη μονή διαδρομή, σε μέτρα, χάλκινου αγωγού  για πτὠση τάσης

4%

στα

24

Volt

 

 

Διατομή αγωγού (mm2)

Amps

Ισχύς (W)

1

1.5

2.5

4

6

10

16

25

35

50

70

95

120

1

24

23

35

58

93

140

233

373

583

816

1165

1631

2214

2796

5

120

4.7

7

12

19

28

47

75

117

163

233

326

443

559

10

240

2.3

3.5

5.8

9.3

14

23

37

58

82

117

163

221

280

15

360

2.3

3.9

6.2

9.3

16

25

39

54

78

109

148

186

20

480

2.9

4.7

7

12

19

29

41

58

82

111

140

25

600

3.7

5.6

9.3

15

23

33

47

65

89

112

30

720

4.7

7.8

12

19

27

39

54

74

93

40

960

5.8

9.3

15

20

29

41

55

70

50

1200

7.5

12

16

23

33

44

56

75

1800

7.8

11

16

22

30

37

100

2400

12

16

22

28

150

3600

11

15

19

200

4800

14

Διατομή αγωγού (mm2)

1

1.5

2.5

4

6

10

16

25

35

50

70

95

120

10

16

20

26

34

46

61

80

99

119

151

182

210

Ενδεικτικό Μέγιστο ρεύμα (Αmps)